Хундулуг Тыва Республиканын чурттакчы чону, силерге дузалажырынга белен бис. Бистин интернет четкивистен дээди, ортумак, ПТУ, колледж, техникумнарнын дипломнарын ооренип, садып ап боор силер. 9-11класстарнын аттестаттарын, бадылга бижиктерни, торуттунген херечилелдерни база оон-даа оске документилерни кылып бээринге белен бис. Чедирип бээри халас. Орус, тыва дылдарга тайылбыр ажылын чорудуп бээр бис. Тыванын болгаш, Россиянын кайы-даа ооредилге черлеринин дипломнарын кылып бээринге белен бис!

 

Купить диплом в любом городе Тывы

 

 

 

Кызыл-Тайга

Передовой 

Цаган-Толгой

Эми

Эрзин

Морен

Нарын

 

Сизим

 

Баян-Кол

Целинное

Черби

Каа-Хем

Кок-Тей

Красная Горка

Кунгуртуг

Кызыл

Усть-Элегест

 

Кызыл-Хая

Мугур-Аксы

 

Арыг-Бажи

Хандагайты

Кара-Тал

Саглы

Сарыг-Холь

Торгалыг

 

Аржан

Билелиг

Чкаловка

Хадын

Хут

Ленинка

Магой

Малиновка

Сесерлиг

Севи

Шивилиг

Суш

Тайга

Тарлаг

Турань

Уюк

<-sh--!->

 

Ак-Даш

Алдан-Маадыр

Баян-Тала

Бора-Тайга

Чадан

Хор-Тайга

Сарай

 

Бай-Хаак

Бай Хаак

Балгазын

Березовка

Чал-Кежиг

Элегест

Хову-Аксы

Как

Кочетово

Кызыл-Арыг

Марачевка

Межегей

Сой

Сосновка

Успенка

Владимировка

 

Ак-Эрик

Белдир-Арыг

Берт-Даг

Деспен

Холь-Оожу

Самагалтай

Шара-Сур

 

Азас

Буланбук

Ий

Салдам

Сыстыг-Хем

Тихая

Тоора-Хем

Ушпе-Холь

Ырбан

 

Ак-Дуруг

Ак-Тал

Арыг-Бажи

Арыг-Узю

Арыскан

Булун-Терек

Чодура

Эжим

Хайыракан

Хурэ

Ийи-Тал

Шагонар

Шанчы

Торгалыг